Program wychowawczo-profilaktyczny

„Życie trzeba przeżyć godnie, bo jest tylko jedno”
Kardynał Stefan Wyszyński


Program wychowawczo – profilaktyczny na rok szkolny 2017/2018 powstał w oparciu o:
– obowiązujące przepisy prawne zgodne z reformą edukacji;
– priorytety Ministerstwa Edukacji Narodowej na rok szkolny 2017/2018;
– ustawę z 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz. 59) – art. 26, art. 84 ust. 2 pkt 1 i ust. 3.
– Rozporządzenie Ministra edukacji Narodowej z 14 lutego 2017r.  (Dz. U. z 2017r. poz. 356).

Program wychowawczo-profilaktyczny Publicznej Szkoły Podstawowej im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dąbrowie, opracowany został z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb uczniów i rozpoznaniu oczekiwań rodziców naszej szkoły. Program jest otwarty i może być modyfikowany w czasie realizacji. Przedstawione działania realizują wszyscy pracownicy szkoły współpracując z rodzicami uczniów, a także instytucjami i placówkami specjalistycznymi

Celem szkoły jest przygotowanie ucznia do dalszej edukacji poprzez stworzenie warunków wszechstronnego rozwoju:

W sferze nauki:
– posiadał wiedzę i umiejętności niezbędne do dalszego kształcenia
– umiał samodzielnie uczyć się i korzystać z dostępnych źródeł informacji
– potrafił planować, organizować i oceniać własną naukę
– poprawnie posługiwał się językiem ojczystym
– posługiwał się technologiami informacyjno – komunikacyjnymi w zdobywaniu, dokumentowaniu i prezentowaniu wiedzy.

W sferze społecznej:
– potrafił dobrze funkcjonować w otaczającym go świecie
– znał i respektował prawa człowieka, był tolerancyjny – akceptował różne postawy i poglądy
– umiał rzetelnie pracować indywidualnie i współpracować w zespole zgodnie z obowiązującymi zasadami i poczuciem współodpowiedzialności
– cechował się wysoką kulturą osobistą, był życzliwie nastawiony do świata i ludzi
– potrafił rozwiązywać problemy w sposób aprobowany przez środowisko
– promował zdrowy styl życia
– dbał o otaczające środowisko
– dbał o bezpieczeństwo własne i innych.

W sferze kulturowej:
– był otwarty na europejskie i światowe wartości kultury
– znał historię, kulturę oraz tradycje swojego regionu i kraju
– potrafił korzystać z dóbr kultury, uczestniczyć w życiu kulturalnym, a nawet go tworzyć
– miał świadomość potrzeby współpracy i integrowania się z innymi narodami, przy zachowaniu własnej tożsamości i odrębności narodowej
– szanował dobra kultury i przyrody, symbole narodowe i religijne.

Rodzice wspierają realizację programu wychowawczo- profilaktycznego poprzez:
• Angażowanie się w życie szkoły.
• Współpracę ze szkołą i przyjmowanie odpowiedzialności za wspólne podejmowane działania profilaktyczne.
• Aktywne uczestnictwo w spotkaniach klasowych, uroczystościach szkolnych
• Dostarczanie dzieciom wzorców postępowania, zdrowego stylu życia i alternatywnych form spędzania wolnego czasu.
• Kształtowanie poczucia własnej wartości u dziecka.
• Systematyczne kontrolowanie postępów w nauce dziecka.
• Uczenie dziecka odpowiedzialności za swoje czyny.

Program wychowawczo – profilaktyczny na rok szkolny 2017/2018  – plik do pobrania

Ostatnia modyfikacja: 05.11.2017 20:12