Terminy spotkań

Terminarz i tematyka spotkań z rodzicami
rok szkolny 2018/2019

24.09.2018– spotkanie z rodzicami

Spotkanie ogólne z dyrektorem szkoły

 1. Przedstawienie kalendarza roku szkolnego oraz najważniejszych założeń  i planów na rok szkolny 2018/2019.
 2. Przestawienie oferty szkoły.
 3. Egzamin ósmoklasisty.
 4. Informacje dotyczące ubezpieczenia uczniów.
 5. Spotkanie nowej Rady Rodziców – wybór prezydium, przyjęcie inicjatyw i propozycji rodziców dotyczących organizacji roku szkolnego 2018/2019, przedstawienie propozycji Programu Wychowawczo – Profilaktycznego, wspólne opracowanie i zatwierdzenie

Spotkanie z wychowawcami klas:

 1. Przedstawienie wymagań z poszczególnych zajęć edukacyjnych
 2. Zapoznanie z dokumentami szkolnymi, programami, planami nauczania, systemem oceniania przedmiotowego.
 3. Przedstawienie Planu Wychowawcy Klasowego (analiza, zgłaszanie
  propozycji przez rodziców).
 4. Aktualizacja danych uczniów.
 5. Podpisanie oświadczeń i zgód rodziców.
 6. Wybór Klasowych Rad Rodziców.
 7. Zapoznanie z tematyką zajęć „Wychowanie do życia w rodzinie” (rodzice
  uczniów kl. IV-VIII)
 8. Przyjęcie propozycji i inicjatyw rodziców dotyczących organizacji roku
  szkolnego 2018/2019).
 9. Sprawy klasowe.

20.11.2018 – spotkanie z rodzicami

Spotkanie ogólne z dyrektorem szkoły:

 1. Omówienie spraw bieżących dotyczących funkcjonowania szkoły oraz
  działań podejmowanych na rzecz uczniów.

Spotkanie z wychowawcami klas:

 1. Informacja o ocenach bieżących, postępach ucznia, trudnościach w nauce oraz możliwościach uzupełnienia braków.
 2. Omówienie zachowania uczniów, udziału w zajęciach dodatkowych.
 3. Bieżące sprawy klasowe.

Spotkania indywidualne z nauczycielami poszczególnych przedmiotów.

12.12.2018 – spotkania indywidualne wychowawców                                                                      oraz nauczycieli z rodzicami uczniów.

 1. Informacje na temat zagrożeń ocenami niedostatecznymi oraz możliwości
  uzupełnienia braków.
 2. Informacje na temat zachowania uczniów i frekwencji.
 3. Propozycja ocen na pierwszy semestr.

10.01.2019 – spotkanie z rodzicami

Spotkanie ogólne z dyrektorem szkoły:

 1. Podsumowanie pracy – dydaktyczno –wychowawczej za pierwszy semestr.
 2. Omówienie spraw bieżących dotyczących funkcjonowania szkoły oraz
  działań podejmowanych na rzecz uczniów.

Spotkanie z wychowawcami klas:

 1. Szczegółowa prezentacja wyników klasyfikacji śródrocznej i ich analiza.
 2. Analiza zachowania uczniów (problemy, mocne strony, obszary
  wymagające poprawy).
 3. Podsumowanie udziału uczniów w zajęciach dodatkowych.
 4. Bieżące sprawy klasowe.

Spotkania indywidualne z nauczycielami poszczególnych przedmiotów.

06.03.2018 – spotkanie z rodzicami

Spotkanie ogólne z dyrektorem szkoły

 1. Omówienie spraw bieżących dotyczących funkcjonowania szkoły oraz
  działań podejmowanych na rzecz uczniów.

Spotkanie z wychowawcami klas:

 1. Informacja o ocenach bieżących, postępach ucznia, trudnościach w nauce
  oraz możliwościach uzupełnienia braków.
 2. Omówienie zachowania uczniów, udziału w zajęciach dodatkowych (uwagi, spostrzeżenia).
 3. Bieżące sprawy klasowe.

Spotkania indywidualne z nauczycielami poszczególnych przedmiotów.

15.05.2018 – spotkania indywidualne wychowawców oraz 
nauczycieli z rodzicami uczniów

 1. Informacje na temat zagrożeń ocenami niedostatecznymi oraz możliwości
  uzupełnienia braków.
 2. Informacje na temat zachowania i frekwencji uczniów.
 3. Propozycja ocen końcoworocznych.
Ostatnia modyfikacja: 07.10.2018 17:38