Terminy spotkań

Terminarz i tematyka spotkań z rodzicami
Rok szkolny 2017/2018

20.09.2017– spotkanie z rodzicami
Spotkanie ogólne z dyrektorem szkoły
Tematyka:
1. Przedstawienie kalendarza roku szkolnego oraz najważniejszych założeń
i planów na rok szkolny 2017/2018.
2. Informacja na temat najważniejszych zapisów Statutu Szkoły oraz
obowiązujących w szkole regulaminów i procedur.
3. Przestawienie oferty szkoły.
4. Informacje dotyczące ubezpieczenia uczniów.
5. Spotkanie nowej Rady Rodziców – wybór prezydium, przedstawienie
propozycji Programu Profilaktyki i Programu Wychowawczego oraz Misji i
Wizji szkoły, wspólne opracowanie i zatwierdzenie ww dokumentów,
przyjęcie inicjatyw i propozycji rodziców dotyczących organizacji roku
szkolnego 2017/2018.

Spotkanie z wychowawcami klas:
Tematyka:
1. Przedstawienie wymagań z poszczególnych zajęć edukacyjnych.
2. Przedstawienie Planu Wychowawcy Klasowego (analiza, zgłaszanie
propozycji przez rodziców).
3. Aktualizacja danych uczniów.
4. Podpisanie oświadczeń i zgód rodziców.
5. Wybór Klasowych Rad Rodziców.
6. Zapoznanie z tematyką zajęć „Wychowanie do życia w rodzinie” (rodzice
uczniów kl. IV-VII)
7. Przyjęcie propozycji i inicjatyw rodziców dotyczących organizacji roku
szkolnego 2016/2017.
8. Sprawy klasowe.

22.11.2017 – spotkanie z rodzicami
Spotkanie ogólne z dyrektorem szkoły
Tematyka:
1. Omówienie spraw bieżących dotyczących funkcjonowania szkoły oraz
działań podejmowanych na rzecz uczniów.
Spotkanie z wychowawcami klas:
Tematyka:
1. Informacja o ocenach bieżących, postępach ucznia, trudnościach w nauce oraz możliwościach uzupełnienia braków.
2. Omówienie zachowania uczniów, udziału w zajęciach dodatkowych.
3. Bieżące sprawy klasowe.

Spotkania indywidualne z nauczycielami poszczególnych przedmiotów.

20.12.2017 – spotkania indywidualne wychowawców
oraz nauczycieli z rodzicami uczniów

Tematyka:
1. Infromacje na temat zagrożeń ocenami niedostatecznymi oraz możliwości
uzupełnienia braków.
2. Informacje na temat zachowania i frekwencji uczniów.                                                                                                                                                                        3. Propozycja ocen na pierwszy semestr.

07.02.2018 – spotkanie z rodzicami

Tematyka:
1. Szczegółowa prezentacja wyników klasyfikacji śródrocznej i ich analiza.
2. Analiza zachowania uczniów (problemy, mocne strony, obszary
wymagające poprawy).
3. Podsumowanie udziału uczniów w zajęciach dodatkowych.
4. Bieżące sprawy klasowe.

Spotkania indywidualne z nauczycielami poszczególnych przedmiotów

25.04.2018 – spotkanie z rodzicami
Spotkanie ogólne z dyrektorem szkoły
Tematyka:
1. Omówienie spraw bieżących dotyczących funkcjonowania szkoły oraz
działań podejmowanych na rzecz uczniów.
Spotkanie z wychowawcami klas:
Tematyka:
1. Informacja o ocenach bieżących, postępach ucznia, trudnościach w nauce
oraz możliwościach uzupełnienia braków.
2. Omówienie zachowania uczniów, udziału w zajęciach dodatkowych
(uwagi, spostrzeżenia)
3. Bieżące sprawy klasowe.

Spotkania indywidualne z nauczycielami poszczególnych przedmiotów

VI. 23.05.2018 – spotkania indywidualne wychowawców oraz
nauczycieli z rodzicami uczniów
Tematyka:
1. Informacje na temat zagrożeń ocenami niedostatecznymi oraz możliwości
uzupełnienia braków.
2. Informacje na temat zachowania i frekwencji uczniów.                                                                                                                                                                         3. Propozycja ocen końcoworocznych

Ostatnia modyfikacja: 08.10.2017 15:52